Rekonštrukcia erbu Turčianskej stolice z roku 1557
používaného v rokoch 1640-1707
Rekonštrukcia erbu Turčianskej stolice z roku 1557, zosúladená s platnými heraldickými pravidlami
(2017)
Rekonštrukcia erbu Turčianskej stolice podľa miniatúry z armálesu z roku 1557, zosúladená s platnými heraldickými pravidlami
(2017)
Rekonštrukcia erbu Turčianskej stolice z armálesu vydaného Ferdinandom I. dňa 01.11.1557 vo  
Viedni, opätovne prečítaného a následne prijatého až na Generálnej kongregácii Turčianskej stolice  
dňa 03.03.1639, teda viac než 81 rokov(!) po jeho vydaní, používaného v rokoch 1640-1707, do tzv.  
Onódskeho snemu, kde boli symboly Turčianskej stolice zničené a stolica bola načas zrušená.  

Originál blazónu:
„scutum videlicet cerulei coloris, cuius imum fluvius THWROCZ a quo comitatus ipse  
cognominatur transfluit, supra quem a dextra lupus, a sinistra cancer erecti coronam regiam  
tenent, supra quam Sol et Luna spectantur, prout haec in capite, sive principio praesentium  
literarum nostrarum pictoris arte suis coloribus depicta sunt“

Zdroj: Sokolovský, L. Stratené armálesy Turčianskej a Trenčianskej stolice. Genealogicko-heraldický  
hlas. Martin : SGHS, 2014; 24(1-2): 3-12.

Zaujímavosťou je, že okrem farby štítu (modrý) v blazóne nie sú konkretizované farby jednotlivých  
figúr, ale doslovne je uvedené „im vlastnými farbami“ s odvolaním sa na vyobrazenie v miniatúre erbu  
na erbovej listine, v ktorej je vlk zobrazený skôr v hnedej (prirodzenej?) farbe a rieka Turiec ako  
(tmavo)modrá(?) v modrom(!) štíte.

Heraldická kancelária
Turčianska trojruža
"Tempora mutantur, heraldica vivit"
"Časy sa menia, heraldika žije"


<<
>>