HHeraldika a erby sú fenoménom, ktorý sprevádza kultúrny vývoj európskej civilizácie už od polovice  
12. storočia, teda už viac než osemsto rokov. Aj napriek svojmu úctyhodnému veku, zmenám  
spoločenského zriadenia a štátoprávneho usporiadania si heraldika nachádza svoje uplatnenie i v  
súčasnosti. Je živá a neustále sa vyvíja v množstve svojich odnoží. Vďaka tomu erby nie sú len  
nejakým artefaktom či historickým prežitkom, ale sa aktívne používajú aj dnes a neustále vznikajú  
nové. Je tomu tak nielen v symbolike štátnej, územnosprávnej, mestskej či obecnej, ale aj v grafickej  
prezentácii rôznych svetských alebo cirkevných inštitúcií, organizácií, spolkov, spoločností a ich  
predstaviteľov. Neoddeliteľnou, rovnako živou, i keď pokiaľ ide o formu, pomerne diskutovanou, je  
tvorba nových občianskych erbov (znakov), na ktorých podobu existujú aj v samotnej odbornej  
komunite heraldikov a historikov rozdielne, ba i protichodné názory.
H
GGrafická prezentácia je základným a v súčasnosti silno akcentovaným prvkom budovania identity  
ktoréhokoľvek subjektu, pričom možno očakávať, že jej význam sa bude v globalizovanom svete len  
zvyšovať. Erby si pritom zachovávajú postavenie špecifických grafických symbolov aj v ére  
moderného dizajnu, značiek a logotypov, ba s ohľadom na zachovanie určitej výrazovej kontinuity je  
ich používanie v niektorých prípadoch dokonca žiaduce (napr. komunálna heraldika, heraldika  
cirkevných inštitúcií a ich predstaviteľov). V zásade každý subjekt má právo zvoliť si svoju grafickú  
(znakovú) prezentáciu, pokiaľ tým neporušuje vlastnícke práva iného, nepropaguje neznášanlivosť a  
neporušuje platné normy a zákony. Ak má byť takýmto symbolom nový erb, ten musí navyše  
rešpektovať stáročiami ustálené všeobecné heraldické pravidlá i regionálne heraldické zvyklosti. Mal  
by tiež mať svoju kvalitu a umeleckú hodnotu.
KKrása a sila heraldiky spočíva v tom, že je vedou i umením zároveň. Heraldika je postavená na  
striktných pravidlách, ale podlieha módnym trendom a estetickému cíteniu nositeľov či tvorcov erbov.  
Okrem identifikačnej funkcie erby v sebe nesú aj určitú tradičnú, kultúrnu, estetickú, umeleckú a  
dozaista i prestížnu hodnotu. Na malom priestore sú v podobe heraldickej grafickej skratky schopné  
vyjadriť napríklad vzťah k miestu pôvodu, tradičnej činnosti, povolaniu či ideovému presvedčeniu rodu.  
Niektoré sú hovoriacim vyjadrením priezviska alebo mena, významného činu alebo udalosti. V  
niektorých sa môže ukrývať i nejaký príbeh či legenda a patrične skúsený pozorovateľ z nich môže  
vyčítať určité historické, politické či personálne okolnosti vzniku alebo vývoja označeného subjektu. V  
kontexte historického vývoja personálnej heraldiky rodové erby neodmysliteľne patria k šľachticom, no  
samotné slobodné zvolenie si erbu (heraldického znaku) a jeho používanie z nikoho šľachtica nerobí  
(!). Príkladom môže byť meštianska heraldika, ktorá existovala paralelne so šľachtickou aj na našom  
území.
VVýznam a posolstvo erbov sa v priebehu času a vplyvom vývoja spoločnosti zmenili. Erby už dávno  
neslúžia len na označenie rytierov, ich družín alebo vojska, či ako tomu bolo neskôr, na vyjadrenie  
výnimočnosti postavenia členov určitej spoločenskej vrstvy. Základnou funkciou erbu však aj naďalej  
ostáva schopnosť identifikovať svojho nositeľa, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.  
Komunálne, inštitucionálne a cirkevné erby a od nich odvodené symboly sa aj naďalej používajú na  
vyjadrenie vlastníctva, právnych vzťahov či potvrdzovanie pravosti dokumentov. U občianskych erbov  
sú tieto ich funkcie v dnešnej spoločnosti a administratívnej praxi už len marginálne, resp. sa vôbec  
nevyužívajú. Zdedené rodové erby sú však dôležitým odkazom na pôvod, históriu a význam rodu,  
spájajúcim a reprezentujúcim jeho členov a potomkov. Nové znaky sú snahou o založenie podobnej  
tradície či unikátne vyjadrenie určitých hodnôt a ideí vyznávaných ich nositeľmi, nemajú však byť  
motivované túžbou po výnimočnosti ani snahou imitovať pôvod, ktorý tieto osoby nemajú.
G
K
V

Heraldická kancelária
Turčianska trojruža
"Tempora mutantur, heraldica vivit"
"Časy sa menia, heraldika žije"