OOsobitnú pozornosť venujeme personálnej a inštitucionálnej heraldike Rímskokatolíckej cirkvi, ku  
ktorej heraldika neodmysliteľne patrí. Žiaľ v priebehu 20. storočia došlo k prerušeniu tejto stáročnej  
tradície a k jej obnove dochádza len veľmi pomaly. I keď mnohí duchovní považujú grafickú  
symboliku farností či dekanátov za nepodstatnú, opak je pravdou. Znaková prezentácia má svoje  
miesto v živote cirkvi. Je zjednocujúcim obrazovým prvkom komunity, ktorý sa používa aj na  
vyjadrenie vlastníctva, pri overovaní dokumentov, procesiách či výzdobe objektov.
HHeroldom a heraldickým výtvarníkom Heraldickej kancelárie Turčianska trojruža je Tomáš Balhárek.
Tomáš Balhárek sa narodil roku 1981 v Martine, detstvo prežil v Mošovciach a vo Vrútkach.  
Vyštudoval Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine (MUDr.), kde absolvoval aj  
doktorandské (PhD.) a špecializačné štúdium. V súčasnosti tu pôsobí ako vysokoškolský pedagóg a  
lekár v odbore patologická anatómia. Je zakladajúcim členom a predsedom Občianskeho združenia  
Aliancia slovenského vína (založ. 2005) a členom Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti.  
Vo voľnom čase sa venuje živej heraldike a navrhuje erby, znaky a ďalšie symboly pre rôznych  
záujemcov.
Tabard herolda Turčianska trojruža
TTvorba erbu je pomerne zložitý proces, ktorý vyžaduje intenzívnu spoluprácu medzi žiadateľom a  
heraldikom - heraldickým výtvarníkom. My v našej heraldickej kancelárii erby a ďalšie symboly  
navrhujeme, ale ich neudeľujeme, neregistrujeme a ani nevyhotovujeme erbové listiny. Poskytujeme  
však súčinnosť vo veciach schvaľovania a registrácie navrhnutých erbov, pri ktorých sa podriaďujeme  
príslušným heraldickým autoritám pôsobiacim v Slovenskej republike (SR), zahŕňajúcim Heraldický  
register SR, Heraldickú komisiu Ministerstva vnútra SR, Heraldické kolégium a Zbor heraldických  
konzultorov Konferencie biskupov Slovenska.
Emblém (veľký znak) Heraldickej kancelárie Turčianska trojruža
VV duchu nášho hesla sa venujeme živej heraldike, teda navrhovaniu nových erbov a ďalších, od nich  
odvodených symbolov (pečatí, vexíl, exlibrisov, emblémov a pod.) pre rôzne subjekty. Radi budeme  
nápomocní každému žiadateľovi, spôsobilému označiť sa erbom, aby tak urobil heraldicky korektne a  
umelecky hodnotne a takýto svoj znak aktívne využíval. Rôzne praktické i teoretické spôsoby aplikácie  
erbov a heraldických znakov v emblémoch, odznakoch, vexilách, exlibrisoch či pečatiach (pečiatkach)  
si môžete pozrieť v prehľade našej tvorby.
V
T
H
O

Zbor persevantov Heraldickej kancelárie Turčianska trojruža

1. Persevant Spútaný vlk
agenda: archívne bádanie, archívnictvo, sfragistika, paleografia
Odznak persevanta Spútaný vlk
2. Persevant Divá ruža
agenda: genealógia
Odznak persevanta Divá ruža
3. Persevant Račí kríž
agenda: cirkevná heraldika
Odznak persevanta Račí kríž
4. Persevant Fatranská hradba
agenda: komunálna a inštitucionálna heraldika, vexilológia
Odznak persevanta Fatranská hradba
5. Persevant Kráľovná Turca
agenda: šľachtická heraldika, rodová a rodinná heraldika
Odznak persevanta Kráľovná Turca
6. Persevant Blatnický meč
agenda: história, múzejníctvo, faleristika
Odznak persevanta Blatnický meč

Heraldická kancelária
Turčianska trojruža
"Tempora mutantur, heraldica vivit"
"Časy sa menia, heraldika žije"