Vývoj symbolov (erbu) mesta Martin (Turčiansky sv. Martin)

Heraldická kancelária
Turčianska trojruža
"Tempora mutantur, heraldica vivit"
"Časy sa menia, heraldika žije"


Vývoj symboliky podľa sfragistických prameňov
1. etapa (14.-16. storočie)

Pečať obsahuje na koni sediaceho, doprava smerujúceho nimbovaného sv. Martina, ktorý drží v
pravej, v lakti ohnutej ruke kolmo vztýčený meč a vo vystretej ľavej ruke opraty koňa.
2. etapa (17.-1. polovica 19. storočia)
Pečať na listine z roku 1375 a pravdepodobne novoveká napodobenina (resp. obnovené pečatidlo?, falzifikát?) letopočtom sa hlásiaca do roku 1434

Pečať obsahuje na koni sediaceho sv. Martina bez svätožiary, ktorý je odetý v brnení a mečom
rozpoľuje svoj plášť. Kôň kráča po pažiti.
Pečate z rokov 1666 a 1774
3. etapa (od 2. polovice 19. storočia po dnes)

Do heraldickej kompozície pribudol žobrák, s ktorým sa sv. Martin delí o svoj plášť.
Pečat a pečiatka z roku 1854
Súčasný erb Mesta Martin

„V modrom štíte na striebornom zlatokopytom koni sediaci striebroodetý zlatovlasý rytier - sv. Martin,  
ľavicou pridržiavajúci červený plášť, pravicou držiaci zlatý meč. Dolu pred koňom kľačí strieborný  
obrátený zlatovlasý žobrák“
Zdroj: Kartous, P., Vrtel, L. Heraldický register SR I. Martin : MV SR a Matica slovenská, 2000: 140-
141.
Podoba erbu Mesta Martin nakreslená HKTT podľa blazónu erbu v HR SR
(2018)
Zdroj: Jeršová, M.: Pečate Mesta Turčianskeho sv. Martina. In: Sborník Matice slovenskej. Martin :  
Matica slovenská, 1940; 18: 271-272 a obr. príloha
Ragačová J.: Pečate Martina do konca 19. storočia. In: Ragačová J. (Ed.) Pečate a ich používatelia.  
Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2007: 7-15.
Návrh erbu Mesta Martin z roku 1967

Návrh erbu z roku 1967 podľa najstaršieho pečatidla (J. Novák a J. Švec)
Zdroj: Novák J. Slovenské mestské a obecné erby. Bratislava : Slovenská archívna správa, 1967: 134
Súčasný erb Mesta Martin z roku 1991 (L. Vrtel a L. Čisárik)
<<
>>