Rekonštrukcia erbu Turčianskej stolice z roku 1709

Heraldická kancelária
Turčianska trojruža
"Tempora mutantur, heraldica vivit"
"Časy sa menia, heraldika žije"


Rekonštrukcia erbu Turčianskej stolice podľa reprodukcie originálneho blazónu erbu v Notíciách  
Mateja Bela o Turčianskej stolici z roku 1736. Pôvodnú miniatúru erbu nepoznáme a erbová listina,  
vydaná Jozefom I. dňa 27. septembra 1709 vo Viedni, je nezvestná.

Originál blazónu:
„Scutum, inquit, militare erectum, aurea redimitum corona, bifariam perpendiculariter divisum et a  
summitate coni, seu galeae, usque ad imas utrinque partes, laciniis, seu lemniscis, hinc flavis et  
caeruleis, illinc vero candidis et rubris, venuste exornatum, in cuius meditullio, aliud minus,  
purpurei seu rubri coloris scutum, prout et ipsi principali scuto incumbens, corona militaris  
glariata, seu aperta galea, binos naturaliter adumbratos lupos et haec quidem maiorem, illud vero  
minorem, ex aurea corona, viridi campo superimposita, inguinetenus exurgentem, atque inter  
lunam et stellam erecte stantem, ambos vero anteriorum pedum unguibus, virentes ternarum  
rosarum ramusculos, stringentes, praefatae familiae Révay: pars autem eiusdem principalis scuti  
dextra, rosei coloris, in binas laminas divisa, in cuius inrefiore, candidi coloris, niger naturaliter  
expressus cancer, in superiori vero omnino rosei coloris, prout et e summitate, a dextris  
locatarum laciniarum seu lemniscorum, bini viri militares cataphracti et inferior quidem, inter  
lunam et stellam locatus, ex aurea corona, ambo autem inter binos flores, tulipas quippe  
naturales, lumbotenus prodeuntes et manuum suarum dextris nudos pugiones, sinistris autem  
virentes lauros, in altum tenentes, antelate Rakovskyanae; sinistra tandem, omnino principalis  
eiusdem scuti pars, purpurei coloris, in cuius fundo, viridis tricollis exsurgere, atque medius  
duobus aliis, notabiliter eminentior, aurea corona redimitus esse, ac tam haec, quam et sinistra  
dictarum laciniarum summitas, bina cataphracta brachia humana, evaginatas frammeas, cum  
infixis iisdem cruentatis sanguineque madentibus Turcicis capitibus et inferius quidem lunam  
inter et stellam, vobis stringentia visuntur, praelibatae Okolitsányanae, Nobilium familiarum,  
omnium trium, omnino antiqua et gentilitia, quibus hactenus usae fuerunt, arma exprimens et  
designans“.

„Hrdý vojenský štít ovíja zlatá vojenská koruna, zvislo je rozdelený na dve časti a od vrcholu chochola,  
čiže prilby, až po spodok je pôvabne ozdobený v obidvoch častiach rozvilinami, čiže stužkami, na tejto  
strane žltými a belasými, na druhej bielymi a červenými. Uprostred je umiestnený menší štít  
purpurovej, čiže červenej farby, akoby ležiaci v samotnom hlavnom štíte, skrášlený honosnou  
vojenskou korunou, čiže otvorenou prilbou. Dvaja prirodzene zobrazení vlci, jeden menší, druhý  
väčší, vyrastajúci zo zlatej koruny na zelenej pažiti, vzpriamene stoja medzi Mesiacom a hviezdou a  
obidvaja zvierajú v pazúroch predných nôh zelenajúce sa vetvičky troch ruží. To je erb spomínanej  
rodiny Révayovcov. Pravá strana tohože hlavného štítu ružovej farby je rozdelená na dve plochy. V  
dolnej, bielej farby, je čierny, prirodzene stvárnený rak, v hornej, napospol ružovej farby, odhora po  
pravej strane s rozvilinami, čiže stužkami, sú dvaja obrnení rytieri. Ten, čo stojí nižšie, je umiestnený  
medzi Mesiacom a hviezdou a vyrastá zo zlatej koruny. Drieky oboch sa dvíhajú medzi dvoma kvetmi,  
totiž prirodzene stvárnenými tulipánmi, pravou rukou tasia meče, v ľavej držia zelenajúce sa vavrínové  
ratolesti. Takýto je erb spomínaných Rakovských. Naproti tomu ľavá strana toho istého hlavného štítu  
je purpurovej farby, kde v dolnej časti sa vypína zelené trojvršie, pričom prostredný vrch zreteľne  
vyčnieva medzi ostatnými dvoma a ovíja ho zlatá koruna. A možno tu vidieť nielen ju, ale aj ľavý okraj  
so spomínanými rozvilinami, dvojicu obrnených mužských ramien tasiacich meče, na ktoré sú  
nastoknuté krvácajúce hlavy Turkov, nižšie umiestnené medzi Mesiacom a hviezdou. To je erb  
spomínaného rodu Okoličániovcov. Všetky prastaré a rodové erby troch rodín, ktoré sa až doposiaľ  
používali, vyjadrujú a označujú vojenské činy
Verzia A - Rekonštrukcia erbu podľa originálneho blazónu (príklad úpadku heraldiky v 18. storočí)
(2018)
Verzia B - Rekonštrukcia erbu zosúladená s platnými heraldickými pravidlami a zvyklosťami
(2018)
<<